PRODUKT

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 mediacity sro so sídlom Praha 3, Prokopova 13, PSČ 130 00, IČ 28509609, zapísaná v obchodnom registri na Mestskom súde v Prahe, vložka C, vložka 146789 („MC“), vydáva tento produkt Podmienky diebauarbeiter.ch pre používateľov (ďalej len „ produkt “), v ktorých sa stanovujú podmienky používania elektronických systémov diebauarbeiter.ch a súvisiacich služieb používateľmi.

1.2 Práva a povinnosti spoločnosti MC a Užívateľa, ktoré nie sú výslovne uvedené v týchto Produktových podmienkach, sa riadia Podmienkami používania elektronických systémov MC dostupnými na päte tejto stránky („ Podmienky používania “) a ustanoveniami príslušných právnych predpisov. , Ak sa Podmienky produktu a podmienky použitia líšia, tieto Podmienky produktu majú prednosť.

1.3 Kontaktné informácie sú k dispozícii na diebauarbeiter.ch

2. DEFINÍCIA

2.1 Pojmy použité v týchto Produktových podmienkach, ktoré nie sú podrobne uvedené v týchto Produktových podmienkach, majú význam definovaný v Podmienkach používania.

3. POPIS SLUŽBY

3.1 Službu poskytuje MC prostredníctvom príslušného Elektronického systému MC, prostredníctvom ktorého môžu zamestnávatelia, sprostredkovatelia a iné subjekty zverejňovať svoje pracovné ponuky a používatelia môžu reagovať na jednotlivé pracovné ponuky, vytvárať si účet alebo si vytvárať svoj vlastný profil.

3.2 Službu poskytuje spoločnosť MC bezplatne, pokiaľ tieto Podmienky produktu neustanovujú inak.

4. REGISTRÁCIA UŽÍVATEĽA

4.1 Užívatelia, ktorí sa zaujímajú o registráciu, sa môžu zaregistrovať pomocou registračného formulára dostupného v elektronickom systéme MC vyplnením pravdivých a bezchybných informácií o nich. Na dokončenie registrácie v MC Electronic Systems je potrebné správne zadanie e-mailovej adresy používateľa. Registrácia užívateľa je bezplatná.

4.2 Registrácia užívateľa vedie k vytvoreniu užívateľského účtu.

4.3 Užívateľ môže svoj účet v MC Electronic Systems kedykoľvek a bezplatne uzavrieť pomocou formulára na kontaktovanie podpory MC Electronic Systems, dostupnej na adrese info (ad) diebauarbeiter.ch. Výsledkom zrušenia účtu bude vymazanie profilu z elektronických systémov MC (vrátane všetkých zadaných informácií a dokumentov).

4.4 Užívateľ nesmie zverejniť svoje jedinečné prihlasovacie heslo vytvorené pri registrácii. Ak stratí heslo, bude obnovené na žiadosť užívateľa a zaslaním odkazu na jeho obnovenie na jeho e-mailovú adresu.

5. POUŽITIE MC - ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU

5.1 Používanie určitých Služieb je používateľom povolené iba na základe úspešnej registrácie. Tieto služby sa poskytujú počnúc dňom registrácie používateľa v elektronickom systéme MC počas celého obdobia existencie účtu, nie však dlhšie ako počas prevádzky MC elektronického systému MC.

5.2 Po registrácii bude Používateľ požiadaný o vytvorenie vlastného účtu, napríklad za účelom prezentácie potenciálnym zamestnávateľom. Profil obsahuje predovšetkým základné informácie o používateľovi, informácie o jeho pracovných skúsenostiach, vzdelaní, jazykových zručnostiach alebo praxi z kurzov a školení. Profil má potenciálnym zamestnávateľom poskytnúť prehľad najčastejšie požadovaných informácií o používateľovi.

5.3 Informácie uvedené v profile, ktoré sú určené na zobrazenie potenciálnym zamestnávateľom, ktorí sú oprávnení následne kontaktovať používateľa s potenciálnou pracovnou ponukou, sa zobrazia v súkromných častiach MC elektronických systémov najneskôr do 5 hodín po riadnom zaslaní žiadosti. informácie.

5.4 Na základe informácií zadaných Používateľom alebo jeho činnosti v príslušnom Elektronickom systéme MC je MC oprávnená zasielať Užívateľovi oznámenia a odporúčania týkajúce sa úloh, ktoré uprednostňuje Užívateľ.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1 Tieto Produktové podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 13. júla 2018. Tieto Produktové podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené pred nadobudnutím účinnosti po siedmich (7) dňoch odo dňa oznámenia zmeny.

mediacity Ltd.