VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 mediacity Ltd. vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti MC (ďalej len „VOP“), ktoré upravujú zmluvné vzťahy s podnikmi, do ktorých MC vstupuje v súvislosti s používaním elektronických systémov MC alebo poskytovaním služieb klientom, ako je definované nižšie.

1.2 Akékoľvek odchylné dojednania obsiahnuté v Dohode (ako sú definované nižšie) majú prednosť pred týmito VOP.

1.3 Zmluvný vzťah medzi MC a Klientom sa tiež riadi

a) Tieto VOP, ktorých znenie je k dispozícii na päte,
(b) Podmienky produktu, ako sú definované nižšie,
(c) Zásady spracovania osobných údajov, ako sú definované nižšie,
(d) Ustanovenia dokumentov, na ktoré sa vzťahujú tieto VOP alebo Podmienky produktu, a
e) Ustanovenia platných právnych predpisov.

1.4 Aktuálne kontaktné a fakturačné údaje spoločnosti MC sú k dispozícii na adrese https://diebauarbeiter.ch .

1.5 Klient berie na vedomie rozsah súhlasov so spracovaním osobných údajov a ďalšie požiadavky vyplývajúce zo štatútu MC ako prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa osobných údajov. Aktuálna verzia štandardnej dokumentácie koncového používateľa je k dispozícii v Zásadách ochrany osobných údajov.

2. DEFINÍCIE

2.1 Pojmy použité v týchto VOP majú nasledujúci význam:
(a) MC Electronic Systems: Webové stránky alebo iné počítačové programy (vrátane mobilných aplikácií) a súvisiace databázy poskytované MC iným osobám, najmä prostredníctvom internetu.
(b) Reklama: prezentácia ponuky alebo neobsadeného miesta požadovaného Klientom ako potenciálneho zamestnávateľa, ktorá je zobrazená v MC Electronic Systems za iných podmienok stanovených v Dohode.
c) Klient: Podnik, ktorý uzavrel dohodu so spoločnosťou MC. Klient tiež sprostredkuje distribútorovi rozhľad.
d) MC: mediacity sro,
e) Zásady spracovania osobných údajov: podmienky upravujúce práva a povinnosti strán počas spracovania osobných údajov v súvislosti s dohodou.
(f) systémy odozvy: elektronické systémy klienta, ktoré poskytujú odpovede na reklamy.
(g) Podmienky produktu: zmluvné podmienky Služieb, ktoré upravujú ďalšie práva a nariadenia strán pri poskytovaní príslušných Služieb.
(h) Služba: akákoľvek služba MC ponúkaná a poskytovaná v rámci elektronických systémov MC alebo služba poskytovaná priamo zástupcami MC alebo jeho oprávnenými zástupcami, najmä akákoľvek zo služieb uvedených v týchto VOP.
(i) Dohoda: dohoda o poskytovaní služieb uzatvorená medzi MC a Klientom v akejkoľvek forme (vrátane papierových alebo elektronických objednávok).
(j) Zmluvné strany: Zmluvné strany, tj MC a Klient.
(k) VOP: tieto Všeobecné obchodné podmienky MC pre podniky.
l) Zahraničné servery: servery s pracovnými ponukami alebo neobsadenými miestami mimo Českej republiky, ktoré neprevádzkuje spoločnosť MC.
m) sprostredkovateľ: klient, ktorý hľadá uchádzačov o zamestnanie pre tretie strany prostredníctvom MC Electronic Systems, napr. personálnej agentúry.

3. PREHĽAD SLUŽIEB MC

3.1 Reklama, spracovanie údajov, hodnotenie údajov a ďalšie štatistiky:
a) uverejňovanie reklám a automatizované spracovanie údajov o ľudských zdrojoch pomocou dohodnutého elektronického systému MC,
(b) Zabezpečenie automatizovaného zverejňovania reklám na zahraničných serveroch, tj prostredníctvom elektronických systémov MC alebo prostredníctvom pracovníkov MC zabezpečujúcich spoluprácu s prevádzkovateľmi príslušných zahraničných serverov. Táto služba zahŕňa celý proces vedúci k zverejneniu inzercie klienta na zahraničnom serveri,
(c) prehľadávanie databáz životopisov uchádzačov o zamestnanie vedených MC a umožnenie klientom prístup k nim a preskúmanie životopisov za účelom ponúkania pracovných miest.
(d) reklamné služby na internete poskytované MC klientovi, týkajúce sa trhu práce (personálna reklama, personálne poradenstvo, nábor zamestnancov), spočívajúce v zabezpečení vytvorenia, technickej implementácie a prezentácie reklamného priestoru v MC Electronic Systems v prospech klienta alebo osôb ním určených,
e) Ostatné služby súvisiace s perspektívami trhu práce.

3.2 Vzdelávacie služby:
(a) Poskytovanie alebo zabezpečovanie on-line vzdelávacích školení prostredníctvom elektronických systémov MC,
(b) poskytovanie alebo zabezpečovanie iných vzdelávacích služieb v oblasti ľudských zdrojov a iných oblastiach podľa požiadaviek klientov MC,

3.3 Poradenské služby: poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov a iné služby súvisiace s poradenstvom na trhu práce alebo podobné služby, ak sa na tom spoločnosť MC a klient dohodnú v zmluve.

3.4 Sprostredkovateľské služby: Sprostredkovateľské služby dohodnuté medzi MC a Klientom.

4. ZODPOVEDNOSŤ ZA OBSAH

4.1 Klienti sú prostredníctvom MC Electronic Systems povinní predložiť:
a) iba také informácie, ktoré nespôsobia žiadnu škodu tretím stranám a MC a
b) Jasné a dostatočne konkrétne informácie, ktoré najmä nevyvolávajú klamný dojem o povahe ponúkaných a požadovaných ponúkaných osôb alebo pracovných miest.

4.2 Za obsah týchto údajov zodpovedá Klient, ktorý uložil prezentované informácie do MC Electronic Systems. Klient týmto výslovne súhlasí s tým, že MC si uchová informácie o vkladaní údajov do elektronických systémov, ktoré umožnia jednoznačnú identifikáciu konkrétneho klienta.

4.3 Informácie získané v súlade so Zmluvou môžu byť použité spoločnosťou MC na vyriešenie akéhokoľvek sporu s Klientom vyplývajúceho zo zverejnenia nepravdivých informácií alebo na zabránenie použitia MC Elektronických systémov Klientom, ktorý zverejnil informácie v rozpore s týmito Podmienkami.

4.4 Údaje poskytnuté MC v súvislosti so Zmluvou môžu byť verejne dostupné.

5. ZAOBCHÁDZANIE S INFORMÁCIAMI

5.1 MC nie je povinná poskytovať služby, ak:
(a) Služby obsahujú informácie, ktoré sú v rozpore so zákonmi Českej republiky, všeobecnými etickými pravidlami, verejným poriadkom alebo akceptovanými zásadami morálky,
b) služby obsahujú sexuálne podnetné informácie, ako aj ponuky pracovných miest alebo zamestnania na kratší pracovný čas, ktoré zahŕňajú sexuálne služby,
(c) Sprostredkovanie úloh zo strany Klienta podlieha zaplateniu manipulačného poplatku,
(d) Reklamy ponúkajú pracovné miesta zahŕňajúce viacúrovňový marketing (MLM),
(e) Reklamy obsahujú všeobecné a obchodné informácie o produktoch klienta reklamného charakteru (napr. „ponúkame au-pair“, „nechajte za vás zarobiť internet“ alebo „urobím to za odplatu“ atď.).
(f) V jednej reklame je uvedených viac pracovných miest, pracovných miest na kratší pracovný čas, klientov alebo iných potenciálnych zamestnávateľov. v prípade porušenia tohto článku má spoločnosť MC nárok na vyplatenie celej ceny inej reklamy za každú ďalšiu pracovnú ponuku uvedenú v texte inzerátu; ak je reklama zverejnená na základe predplatného, ​​MC je oprávnená čerpať celý počet kreditov, za ktoré by bola pôvodná pracovná ponuka zverejnená ako samostatná inzercia,
g) informácie sú uvádzané v rozpore s postupmi a predpismi týkajúcimi sa vypĺňania vstupných formulárov (napr. používanie názvu hviezdičky, podčiarknutia a iných špeciálnych znakov),
h) informácie a životopisy tretích strán sa predkladajú bez ich vedomia,
(i) Informácie môžu poškodiť dobré meno spoločnosti MC a ďalších fyzických alebo právnických osôb,
(j) Prezentácia obsahuje priame internetové spojenie s úlohami klienta alebo odkazy na formuláre, ktoré si vyžadujú registráciu a reklamnú komunikáciu vyzývajúcu ľudí k registrácii.

5.2 MC je oprávnená preveriť obsah informácií podľa článkov 4 a 5 VOP. MC je oprávnená oznámiť Klientovi nesúlad medzi správaním Klienta a Zmluvou a požadovať okamžitú nápravu, alebo odstrániť tieto informácie z Elektronických systémov MC bez toho, aby musela získať súhlas Klienta alebo vopred informovať Klienta. V takom prípade je MC oprávnená ukončiť poskytovanie Služieb Klientovi a ukončiť takúto Zmluvu bez predchádzajúceho upozornenia.

5.3 MC si týmto výslovne vyhradzuje právo preveriť systémy odozvy počas poskytovania služieb. Spoločnosť MC si tiež vyhradzuje právo zabrániť používaniu systémov odozvy, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom mätúce alebo komplikované pre uchádzačov, ktorí majú záujem o ponúkané pracovné miesta, alebo môžu žiadateľom vyvolať negatívny dojem o službách spoločnosti MC. MC o tejto prevencii vopred informuje klienta, ktorého systém odpovedí je zapojený.

5.4 Klient berie na vedomie, že v priebehu poskytovania reklamnej služby na zahraničných serveroch, MC nezodpovedá za zobrazovanie zmien zadaných informácií na zahraničných serveroch. Pre túto službu nie je zaručená žiadna následná úprava textu.

5.5 Ak chce klient používať systémy „pay per click“, môže indexovať svoje reklamy na doménach vlastnených alebo spravovaných MC iba s predchádzajúcim súhlasom MC. MC je oprávnená odmietnuť udeliť takýto súhlas, ak by reklama akýmkoľvek spôsobom bránila MC v používaní systému „pay per click“ na doméne, ktorú vlastní alebo spravuje MC (napr. Pretože príslušný systém neumožňuje viac ako jednu reklamu na doména atď.). Ak Klient poruší túto povinnosť, MC je oprávnená vypovedať Zmluvu bez oznámenia a požadovať náhradu škody v plnej výške.

5.6 V prípade poskytovania Služby prehľadávania CV databáz nie je Klient oprávnený používať žiadne systémy, ktoré umožňujú automatizované spracovanie údajov na prehľadávanie databázy, pretože nadmerne zaťažuje Elektronické systémy MC. Použitie akéhokoľvek systému umožňujúceho automatizované spracovanie údajov pri prehľadávaní databáz MC (vrátane databáz životopisov) predstavuje podstatné porušenie dohody.

5.7 MC si vyhradzuje právo zabrániť používaniu elektronických systémov MC klientom, ktorý opakovane a podstatne porušil Zmluvu všetkými dostupnými technickými a právnymi prostriedkami.

5.8 Klient nie je oprávnený v priebehu poskytovania Služby meniť údaje zverejnené v texte a názve Inzerátu v rozsahu, v akom by zmenil ponúkané zamestnanie. Spoločnosť MC je oprávnená posúdiť, či zmeny údajov menia prácu, a ak je to tak, spoločnosť MC je oprávnená odmietnuť žiadosť Klienta o zmenu údajov alebo požadovať plnú cenu za inú reklamu za každú takúto zmenu; ak je Reklama zverejnená na základe predplatného, ​​MC je oprávnená získať celý počet kreditov za každú zmenu Reklama, pre ktorú bola zverejnená pôvodná pracovná ponuka.

6. PODÁVANIE MATERIÁLOV A ZAČATIE POUŽITIA

6.1 Klient je povinný predložiť MC MC na svoje vlastné náklady a na svoju vlastnú zodpovednosť. Informácie týkajúce sa automatizovaného spracovania údajov v oblasti ľudských zdrojov sa prijímajú elektronicky prostredníctvom MC Electronic Systems, pokiaľ sa nedohodne inak.

6.2 Ak sa na zadávanie údajov používajú elektronické systémy MC, táto informácia sa zobrazí vo verejných častiach elektronických systémov MC do dvoch (2) hodín po správnom zaslaní údajov. Ak však Klient použije autorizované časti MC Electronic Systems prvýkrát (tj prostredníctvom registrácie nového Klienta), informácie sa v MC Electronic Systems zobrazia po overení registrácie nového Klienta, najneskôr však do troch ( 3) pracovné dni po riadnom zaslaní a prijatí údajov. Ak sa materiály pre zamestnancov Služby predkladajú iným spôsobom, napr. Elektronicky, spoločnosť MC zaručuje ich zverejnenie v rámci vopred dohodnutého obdobia v závislosti od formy a vlastností materiálov, najneskôr však do desiatich (10) pracovných dní od dátumu, keď materiály majú. boli riadne predložené, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. V prípade sprostredkovania reklamy na zahraničných serveroch je reklama zverejnená v domovskej krajine zahraničného servera do troch (3) pracovných dní od objednávky.

6.3 Pravidlá predkladania materiálov na vytvorenie grafického dizajnu prezentácie voľných pracovných miest Klienta alebo iných grafických materiálov Klienta potrebných na využívanie služieb MC sa riadia Podmienkami pre tvorbu stránok Carreer a Profil spoločnosti.

6.4 V rámci poskytovania svojich Služieb si MC vyhradzuje právo odmietnuť obchodnú komunikáciu Klienta, ak jeho forma nie je v súlade s normami primeranej estetickej kvality, ktoré možno primerane požadovať v súvislosti so spracovaním MC Electronic Systems, najmä pokiaľ ide o bannery (alebo iné grafické reklamy) zobrazené na domovskej stránke akéhokoľvek MC Electronic System.

6.5 Ak je Klient v oneskorení s predložením materiálov alebo s prijatím týchto dokumentov, je povinný uhradiť všetky dodatočné náklady spojené so spracovaním materiálov v kratšej lehote.

6.6 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, spoločnosť MC zaručuje, že Služba bude poskytnutá do troch (3) pracovných dní odo dňa nasledujúceho po prijatí všetkých materiálov pre Služby definované v článku 3.1 VOP. Ak je Klient v oneskorení s predložením podkladov, lehota, do ktorej je MC povinná začať poskytovať Službu, sa predĺži o počet dní omeškania. Spoločnosť MC si vyhradzuje právo na zmenu termínu zverejnenia, ak sú materiály poskytnuté v neštandardných formátoch alebo sú inak v rozpore so Zmluvou.

6.7 V prípade poradenských služieb bude dátum začatia poskytovania služieb spoločnosťou MC uvedený v samostatnej objednávke alebo dohodnutý v zmluve.

6.8 Ak to vyžaduje príslušný elektronický systém MC, je klient povinný sa zaregistrovať v príslušných elektronických systémoch MC skôr, ako MC začne poskytovať službu. Klient môže vytvoriť ďalšie užívateľské účty, pokiaľ tieto VOP neustanovujú inak.

6.9 V príslušnom Elektronickom systéme MC je Klient oprávnený dynamicky riadiť a inzerovať individuálne pracovné ponuky po celú dobu trvania zmluvného vzťahu s MC tak, ako ich sprístupní MC v elektronickom systéme MC.

6.10 MC predloží každú ponuku prostredníctvom Služby v dohodnutom časovom období. MC zobrazí úlohu najneskôr do dvoch (2) hodín po zadaní zákazky do elektronického systému MC.

6.11 Klient využíva Služby výlučne pre svoje vlastné potreby.

7. MEDIÁCIA

7.1 Ak Služby využíva Agent, potom Agent:
(a) využíva MC služby výlučne pre svoje vlastné potreby a pre uspokojenie potrieb svojich klientov;
(b) Nesmie sprostredkovať Služby vo vlastnom mene;
c) Nesmie poskytovať tretím stranám priamy predaj reklám vo vlastnom mene alebo na vlastný účet prostredníctvom MC Electronic Systems, najmä sa agent nemôže skontaktovať s tretími stranami, aby zabezpečil uverejnenie pracovných ponúk týchto tretích strán. prostredníctvom MC Electronic Systems;
d) je oprávnený kontaktovať tretie strany s cieľom hľadať žiadateľov medzi týmito tretími stranami;
(e) je oprávnený používať ktorúkoľvek ochrannú známku spoločnosti MC iba s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti MC.

7.2 Pracovné ponuky od agentov môžu byť označené a prezentované používateľom tak, ako sú sprostredkovávané agentmi v MC Electronic Systems. O tom, či sa subjekt považuje za agenta, rozhodne výlučne MC.

7.3 Akékoľvek porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku VOP zo strany Klienta predstavuje podstatné porušenie Zmluvy.

8. POUŽITIE MC - ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMOV

8.1 Prístup na účet / účty Klienta v MC Electronic Systems je chránený prihlasovacími údajmi.

8.2 Klient nesmie:
a) spracovávať údaje v MC Electronic Systems automatizovaným spôsobom alebo využívať databázy MC podobným spôsobom nad rámec nevyhnutný na splnenie účelu dohody,
(b) pokus o prístup k častiam elektronických systémov MC, ku ktorým mu MC výslovne neudelil prístup,
(c) používať elektronické systémy MC spôsobom, ktorý je v rozpore s účelom tejto dohody.

8.3 Klient je povinný:
(a) informovať spoločnosť MC o všetkých bezpečnostných nedostatkoch elektronických systémov MC zistených pri používaní systémov,
b) zdržať sa uverejňovania bezpečnostných nedostatkov najmenej deväťdesiat (90) dní od oznámenia spoločnosti MC.

8.4 Klient tiež:
(a) zriadiť samostatný užívateľský účet v MC Electronic Systems pre každého zamestnanca a nastaviť jedinečné prihlasovacie údaje pre každý účet;
(b) zabrániť zdieľaniu prihlasovacích údajov medzi zamestnancami klienta alebo s tretími stranami;
c) chráni prihlasovacie údaje a
(d) Zabrániť zneužitiu prihlasovacích údajov.

8.5 Klient je povinný bezodkladne informovať spoločnosť MC o akomkoľvek neoprávnenom použití prihlasovacích údajov alebo zneužití týchto údajov. Spoločnosť MC nezodpovedá za zneužitie prihlasovacích údajov Klienta ani za škody a nároky tretích osôb vyplývajúce z porušenia vyššie uvedených povinností Klienta.

9. DÔVERNOSŤ

9.1 Strany sa zaväzujú zachovávať obsah dôverných informácií. Dôverné informácie sú akékoľvek informácie a údaje, ktoré strany získajú v priamom alebo nepriamom vzťahu k rokovaniam o vzájomnej spolupráci, najmä všetky údaje, výkresy, filmy, dokumenty, počítačové médiá, obchodné a platobné podmienky, grafické návrhy a informácie o všetkých druhy a formy, hmotné a nehmotné, ktoré si strany vzájomne poskytnú písomne ​​alebo ústne v rámci prezentácie alebo inak na účely vzájomnej spolupráce. Dôverné informácie znamenajú aj všetky informácie o žiadateľoch, klientoch, know-how a iných záležitostiach strán, ktoré nie sú verejne dostupné a známe a podliehajú obchodnému tajomstvu. Akákoľvek tlačová správa alebo verejné oznámenie týkajúce sa vzájomnej spolupráce podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu MC.

9.2 Strany sa zaväzujú, že takéto dôverné informácie neposkytnú žiadnej tretej strane a prijmú opatrenia, aby zabránili tretím stranám v prístupe k takýmto informáciám. Ustanovenia predchádzajúcej vety sa nevzťahujú na dôverné informácie:
a) ktorých uverejnenie je MC oprávnené alebo povinné v súvislosti s dohodou;
b) ktorý bol predmetom verejného vlastníctva ku dňu jeho zverejnenia;
c) ktoré sa stali alebo sa stanú verejne známymi alebo dostupnými inak ako porušením povinností ktorejkoľvek zo strán, ich zamestnancov, poradcov alebo konzultantov vyplývajúcich z tejto zmluvy;
d) ktorá bola zverejnená na základe povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z konečného rozhodnutia súdov alebo orgánov verejnej moci (napr. Polícia Českej republiky);
e) na sprístupnenie ktorého príslušná strana výslovne vyjadrila súhlas druhej strane.

9.3 Povinnosť mlčanlivosti pretrváva bez ohľadu na trvanie dohody.

9.4 MC sa zaväzuje nezverejňovať žiadne dôverné informácie týkajúce sa Klienta nad rámec ustanovení o dôvernosti uvedených v tomto článku 9.1 VOP a zhromažďovať, zhromažďovať, uchovávať, šíriť, sprístupňovať, spracovávať alebo používať akékoľvek dôverné informácie alebo ich kombinovať s inými informácie akýmkoľvek spôsobom bez právneho titulu alebo v rozpore s pokynmi klienta. MC sa zaväzuje bez zbytočného odkladu odovzdať Klientovi akékoľvek dôverné informácie, s ktorými MC môže prísť do styku mimo jeho pravidelnej práce pre Klienta, av období, keď MC nakladá s dôvernými informáciami, zabezpečí, aby boli dostatočne chránené pred stratou, krádež, zničenie, neoprávnený prístup alebo náhodné alebo iné poškodenie alebo iné neoprávnené použitie alebo spracovanie.

9.5 Ak je potrebné dôverné informácie týkajúce sa Klienta sprístupniť tretej strane, MC sa zaväzuje zabezpečiť, že tretia strana bude viazaná povinnosťami mlčanlivosti v rovnakom rozsahu ako MC.

9.6 MC dodržiava spoločné bezpečnostné normy týkajúce sa rizík počítačových vírusov a ochrany počítačových sietí. Spoločnosť MC uznáva svoju povinnosť dodržiavať všetky právne záväzky týkajúce sa ochrany údajov a obchodného tajomstva.

10. DOHODA

10.1 MC prijíma objednávky od svojich klientov, na základe ktorých poskytuje klientom služby. Riadne vyplnená objednávka sa považuje za návrh dohody, ktorá sa stáva záväznou v čase jej doručenia MC.

10.2 Klient zasiela svoje objednávky na služby MC predovšetkým vyplnením a odoslaním elektronického formulára objednávky, ktorý je k dispozícii v MC Electronic Systems. Záväzná objednávka môže byť zaslaná aj inými prostriedkami povolenými MC, napr. E-mailom, poštou alebo telefonicky.

10.3 MC si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku do troch (3) pracovných dní od jej prijatia, ak:
(a) bolo zadané Klientom, ktorý predtým porušil svoje povinnosti vyplývajúce z VOP alebo Zmluvy;
b) vykonanie takéhoto príkazu by bolo v rozpore s politikou MC;
c) výkon tohto poriadku by bol v rozpore so zásadami spravodlivého obchodného postupu, prijatými zásadami morálky alebo verejného poriadku.

10.4 Ak MC neodmietne objednávku podľa článku 10.3 VOP, začne poskytovať Služby podľa informácií uvedených v objednávke. Poskytovanie služby sa začína bez zbytočného odkladu, pokiaľ objednávka neuvádza neskorší dátum začatia.

10.5 Zmluva sa uzatvára:
a) uzavretím písomnej dohody, ak sa strany dohodnú alebo ak to vyžaduje MC;
(b) potvrdením objednávky Klienta, ak Klient takéto potvrdenie výslovne požadoval;
(c) implicitne v okamihu začatia poskytovania služieb v súlade s pokynom klienta a inými záväznými dokumentmi, ktoré tvoria obsah dohody.

10.6 Uzatvorením zmluvy klient súhlasí:
(a) s termínmi a inými podmienkami poskytovania služieb podľa dohody (grafické formáty, spôsoby predkladania materiálov atď.);
b) s obmedzeniami vyplývajúcimi z technickej možnosti prostredia internetu a MC elektronických systémov;
(c) s obsahom Zmluvy, najmä so VOP a Produktovými podmienkami príslušnej Služby.

11. CENA ZA SLUŽBY, FAKTURÁCIA

11.1 MC umožňuje prístup k elektronickým systémom a službám MC za úhradu, k niektorým častiam týchto elektronických systémov a služieb MC môže byť bezplatný prístup.

11.2 Za poskytnuté Služby Klient zaplatí MC cenu podľa Cenníka MC za Služby platné odo dňa prijatia objednávky MC. Ak to MC povolí, môže sa cena vyrovnať aj kreditmi v súlade so Zmluvnými podmienkami predplatenia úverovej reklamy - Benefit.

11.3 Cena je splatná na základe daňového dokladu (faktúry). V súlade so zákonom č. 235/2004 Z. z. O dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vystaví MC faktúru za klienta do pätnástich (15) dní odo dňa uzavretia zmluvy. Faktúra je splatná štrnásty (14) deň odo dňa vystavenia faktúry, pokiaľ sa zmluvné strany preukázateľne nedohodli inak.

11.4 V prípade poskytovania Služby sa zdaniteľné plnenie považuje za uskutočnené v deň poskytnutia alebo v deň vydania daňového dokladu, s výnimkou splátok alebo splátkového kalendára alebo potvrdenia o platbe, podľa toho, čo nastane môže byť skôr. Na účely určenia dátumu zdaniteľného plnenia podľa § 21 ods. 3 zákona č. 235/2004 Z. z. O dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa služby uvedené v článku 3.1 VOP považujú za poskytované prvý deň ich poskytnutia MC.

11.5 Klient nemá nárok na vrátenie zaplatenej ceny ani na zľavu z ceny, ak Klient nevyužíva objednané Služby alebo z dôvodov, ktoré nemožno pripísať výlučne spoločnosti MC.

11.6 MC si vyhradzuje právo podmieniť začatie poskytovania služieb zaplatením zálohy v stanovenej výške a určeným spôsobom.

11.7 Ak je Klient v omeškaní s platením ceny alebo ktorejkoľvek jej časti dlhšie ako štrnásť (14) kalendárnych dní, MC je oprávnená prerušiť poskytovanie Služieb až do úplného zaplatenia ceny Klientom. Poskytovanie služieb bude obnovené okamžite po pripísaní dlžnej sumy na účet MC. Klient nemá nárok na predĺženie trvania poskytovania Služieb o obdobie, na ktoré bolo poskytovanie Služieb pozastavené, a nemá nárok na žiadne zľavy ani iné zníženie dohodnutej ceny za Služby.

11.8 Klient súhlasí s tým, že daňové doklady (faktúry) budú vystavené elektronicky.

11.9 Ak uplynie dohodnuté obdobie poskytovania Služieb, počas ktorého boli zverejnené Inzeráty, alebo bola dohodnutá iná Služby, platnosť všetkých pracovných miest uplynie aj v posledný deň tohto obdobia, bez ohľadu na čas, na ktorý boli pracovné miesta ponúkané. , a Klient nemá žiadny nárok z dôvodu predčasného ukončenia. Ak sa strany dohodnú na predĺžení spolupráce o ďalší rok (uzatvorí sa nová dohoda), príslušné reklamy sa uverejnia na celé obdobie, na ktoré boli pôvodne uverejnené.

12. UKONČENIE DOHODY, SANKCIE

12.1 Zmluva medzi klientom a MC môže byť ukončená:
a) po uplynutí obdobia, na ktoré sa dohoda uzavrela, ak je táto lehota uvedená v objednávke alebo v dohode;
(b) odstúpením od dohody v súlade s článkom 13 VOP;
(c) dohodou MC a Klienta.

12.2 Ak dôjde k ukončeniu Zmluvy z dôvodu odstúpenia MC od Zmluvy podľa článku 13.1 (b) VOP, je MC oprávnená účtovať tzv. Záväzný poplatok vo výške 1% z ceny už fakturovanej podľa ukončenej zmluvy, ak nová zmluva sa uzatvára s tým istým klientom.

12.3 Ak je Klient v omeškaní s úhradou ceny za Služby, MC je oprávnená účtovať Klientovi zákonný úrok z omeškania z dlžnej sumy.

12.4 Povinnosťou zaplatiť pokuty nie je dotknutá povinnosť nahradiť škodu v plnej výške.

12.5 Aj po ukončení Zmluvy je MC povinná plniť svoje povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov upravujúcich povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, najmä zabrániť akémukoľvek neoprávnenému použitiu osobných údajov, až kým nebudú odovzdané Klientovi alebo tretej strane. strana určená Klientom podľa pokynov Klienta, alebo do dátumu bezpečného odstránenia.

12.6 Po ukončení zmluvného vzťahu založeného na základe zmluvy je MC povinná ukončiť spracovanie osobných údajov, s výnimkou úkonov, ktoré sú potrebné na dodržanie platných právnych predpisov upravujúcich povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.

13. ZRUŠENIE DOHODY

13.1 MC je oprávnené odstúpiť od Zmluvy, ak:
(a) materiály poskytnuté klientom sú v rozpore s právnymi predpismi, dobrými mravmi, verejným poriadkom atď. (najmä ak podporujú násilie, rasizmus, diskrimináciu určitých skupín obyvateľstva atď.),
(b) Klient je v omeškaní s úhradou akýchkoľvek svojich dlhov voči spoločnosti MC; Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že MC je oprávnená odstúpiť od Zmluvy, aj keď je Klient v omeškaní so splácaním svojho dlhu vyplývajúceho z inej dohody,
(c) Klient poškodzuje dobré meno spoločnosti MC a jej ochranných známok,
(d) Klient požaduje prezentáciu informácií v MC Electronic Systems, ktoré sú v rozpore s článkom 5.1 VOP,
(e) MC zistí chyby v reakčných systémoch klienta podľa článku 5.3 VOP,
(f) MC sa dozvie, že Klient koná v rozpore s článkom 5.6 VOP,
(g) Klient podstatne porušuje Zmluvu.

13.2 Klient je oprávnený odstúpiť od Zmluvy iba v prípade závažného porušenia povinností zo strany MC. Za podstatné porušenie sa považuje najmä porušenie povinností MC, v dôsledku ktorého je preukázateľne úplne pozastavené poskytovanie Služieb spoločnosťou MC na viac ako desať (10) po sebe nasledujúcich pracovných dní, s výnimkou prípadov, keď k pozastaveniu došlo z dôvodu vyššej moci.

13.3 Odstúpenie od dohody má iba budúce účinky.

14. POŠKODENIA

14.1 V prípade chybného plnenia zo strany MC sa strany dohodli, že MC:
(a) nahradí Klientovi náhradným výkonom iných Služieb v zodpovedajúcej hodnote alebo
b) poskytujú iné náhradné plnenia podľa dohody strán.

14.2 MC nezodpovedá za žiadne škody spôsobené vyššou mocou alebo poruchami mimo vybavenia MC. Vyššia moc sa považuje za dočasnú alebo trvalú, mimoriadnu, nepredvídateľnú a neprekonateľnú prekážku, ktorá vzniká nezávisle od vôle MC. V prípade zásahu vyššej moci zo strany MC spoločnosť MC bez zbytočného odkladu oznámi Klientovi situáciu a jej príčinu. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, MC bude naďalej plniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvného vzťahu v rozsahu svojich najlepších schopností a schopností, a to aj prostredníctvom dostupných alternatívnych prostriedkov na splnenie svojich zmluvných záväzkov.

14.3 Zodpovednosť spoločnosti MC za škodu spôsobenú technickým a softvérovým vybavením spoločnosti MC v súvislosti s uzatvorenou zmluvou je obmedzená na sumu zaplatenú klientom za služby podľa zmluvy. MC nie je povinná nahradiť Klientovi škodu, ktorú nebolo možné očakávať v čase uzavretia Zmluvy.

15. AUTORSKÉ PRÁVO A OBCHODNÉ ZNÁMKY

15.1 Klient je povinný získať licencie na používanie všetkých diel uvedených vo zverejnených informáciách, sloganoch, zvukovo-obrazových záznamoch alebo reklamách, ktoré budú použité v súvislosti s poskytovaním Služieb MC, a je tiež povinný platiť odmenu za tieto licencie a všetky súvisiace náklady. Spoločnosť MC nezodpovedá za porušenie autorských práv Klientom ani za zverejnenie materiálov poskytnutých Klientom. Ak v súvislosti s porušením tohto ustanovenia Klientom vznikne spoločnostiMC škoda, Klient nahradí spoločnosť MC škodu po tom, čo spoločnosť MC vyzve Klienta, aby tak urobila bez zbytočného odkladu.

15.2 Klient nie je oprávnený používať elektronické systémy MC alebo ich časti inak ako na svoje vlastné (interné) použitie, je osobitne zakázané ich rozširovať a kopírovať alebo inak inak technicky spracovávať bez preukázateľného súhlasu spoločnosti MC. Klientom je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať do technických prostriedkov alebo obsahu webových stránok.

15.3 Nahrávanie, ukladanie alebo tlač materiálov uložených v MC Electronic Systems je povolené len pre svoje súkromné ​​(interné) účely a takto získané materiály sa nesmú ďalej distribuovať. Akákoľvek iná mechanická alebo elektronická reprodukcia alebo úprava bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti MC je zakázaná.

16. ROZHODOVACIE PRÁVO, DOHODA O JURISDIKCII

16.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich právne vzťahy sa spravujú právnym poriadkom Českej republiky.

16.2 Strany sa dohodli, že všetky spory medzi nimi budú podliehať výlučnej jurisdikcii súdov Českej republiky a súd miestnej príslušnosti bude všeobecný súd MC alebo regionálny súd v regióne, kde je všeobecný súd MC sa nachádza.

17. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

17.1 MC je oprávnená jednostranne zmeniť alebo doplniť tieto VOP a Podmienky produktu, ako aj ďalšie zmluvné podmienky obsiahnuté v Dohode, v primeranom rozsahu, ak je odôvodnená ich zmena. V takom prípade je MC povinná informovať Klienta o dátume účinnosti nových podmienok dotknutých novelou a informovať Klienta o týchto nových podmienkach ovplyvnených novelou v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr však do siedmich (7) pracovných dní. , vhodným spôsobom (predovšetkým, ale nie výlučne, e-mailom alebo elektronickými systémami MC používanými klientom). Príslušným rozsahom sa rozumie zmena ktoréhokoľvek z ustanovení VOP alebo Zmluvných podmienok, ako aj iných dokumentov, na ktoré sa tieto VOP vzťahujú.

17.2 Ak Klient nesúhlasí s podmienkami oznámenými MC podľa článku 17.1 VOP, je Klient oprávnený vypovedať Zmluvu doručením nezhody do pätnástich (15) dní od prijatia oznámenia MC. V takom prípade bude Zmluva ukončená dňom nadobudnutia účinnosti nových podmienok ovplyvnených zmenou alebo dňom doručenia nezhody Klientovi MC, podľa toho, čo nastane skôr.

17.3 Ustanovenia článkov 17.1 a 17.2 sa uplatňujú mutatis mutandis na námietky proti schváleniu iného spracovateľa, pretože tento výraz sa používa v podmienkach spracovania osobných údajov. V rozpore s článkom 17.2 a nad rámec ustanovení podmienok spracovania osobných údajov (i) sa oznámenia podávajú v súlade s podmienkami spracovania osobných údajov a (ii) klient je povinný oznámiť akúkoľvek námietku okamžite, najneskôr však do do piatich (5) pracovných dní od príslušného oznámenia. MC posúdi námietky Klienta a ak sú legitímne, MC podnikne vhodné opatrenia vo vzťahu k inému spracovateľovi. Ak MC prijme opatrenia a Klient nevznesie námietky proti týmto opatreniam do piatich (5) pracovných dní od oznámenia o takýchto opatreniach, dohoda zostáva v platnosti a účinnosti podľa novo oznámených podmienok. Ak Klient vyjadrí svoj nesúhlas s opatreniami prijatými v lehote stanovenej v predchádzajúcej vete, zmluva bude ukončená dňom doručenia takéhoto oznámenia MC. Ustanovenia tohto článku 17.3 sa nevzťahujú na ostatných spracovateľov, ktorí sú jednotlivcami pracujúcimi s MC.

17.4 Tieto VOP sú platné a účinné od 13. júla 2018. Pre Klientov, ktorí uzavreli Zmluvu s MC pred dátumom účinnosti týchto VOP, sa tieto VOP použijú po uplynutí 30-dňovej lehoty od oznámenia zmeny týchto VOP.

mediacity Ltd.