PODMIENKY POUŽÍVANIA

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 mediacity sro so sídlom Praha 3, Prokopova 13, PSČ 130 00, IČ 28509609, zapísaná v obchodnom registri na Mestskom súde v Prahe, vložka C, vložka 146789 („MC“), vydáva podmienky používanie elektronických systémov MC („Podmienky používania“), ktoré stanovujú práva a povinnosti v zmluvných vzťahoch medzi MC a používateľmi.

1.2 Aktuálne kontaktné informácie MC pre elektronický kontakt (vrátane fakturačných údajov) sú k dispozícii na diebauarbeiter.ch.

1.3 Zmluvný vzťah medzi MC a Užívateľom sa ďalej riadi
(a) tieto Podmienky používania, ktorých znenie je uvedené na päte tejto stránky;
(b) Podmienky výrobkov definované nižšie;
(c) ustanovenia dokumentov, na ktoré sa vzťahujú tieto Podmienky používania alebo Podmienky produktu; a
d) ustanovenia príslušných právnych predpisov.

2. DEFINÍCIE

2.1 Pojmy použité v texte Podmienok používania majú nasledujúci význam:
a) MC Electronic Systems: webová stránka alebo iné počítačové programy (vrátane mobilných aplikácií) poskytované MC iným subjektom, najmä prostredníctvom internetovej siete.
b) MC: odkaz na bod 1.1.
(c) Neregistrovaný užívateľ: používateľ, ktorý používa elektronické systémy MC, hoci nie je zaregistrovaný v týchto elektronických systémoch MC.
(d) Podmienky používania: tieto Podmienky používania systémov MC Electronic.
(e) Podmienky produktu: podmienky používania Elektronického systému MC, ktoré stanovujú ďalšie práva a povinnosti Užívateľov a MC.
(f) Profil: súbor osobných údajov vytvorených po dobrovoľnej registrácii užívateľa, prípadne zmenenej a doplnenej záznamami o aktivitách používateľa v elektronických systémoch MC.
(g) Registrovaný užívateľ: používateľ, ktorý používa MC Electronic Systems a je registrovaný v týchto MC Electronic Systems.
(h) Služba: služba MC ponúkaná a poskytovaná používateľom za úhradu alebo bez protihodnoty v príslušnom elektronickom systéme MC.
(i) Účet: prostredie, ktoré je výsledkom registrácie Užívateľa v príslušnom Elektronickom systéme MC.
(j) Používateľ: osoba, ktorá používa MC Electronic Systems bez ohľadu na to, či ide o registrovaného používateľa alebo neregistrovaného používateľa.
(k) Zamestnávateľ: fyzická alebo právnická osoba, ktorá inzeruje pracovné ponuky alebo iné podobné ponuky prostredníctvom Elektronického systému MC pre používateľov za účelom uzavretia pracovných alebo podobných zmluvných vzťahov alebo použitia elektronických systémov MC iným spôsobom na základe zmluvného vzťahu s MC;
(l) Zásady ochrany osobných údajov: podmienky upravujúce ochranu súkromia používateľov;
(m) sprostredkovateľ: osoba, ktorá sprostredkuje prácu pre používateľov a súčasne vhodných zamestnancov pre zamestnávateľa prostredníctvom elektronických systémov MC.

3. SÚHLAS

3.1 Predtým, ako užívateľ odpovie na reklamu umiestnenú v MC Elektronických systémoch alebo pred dokončením registrácie v Elektronických systémoch MC, Objednávka Služieb, ako aj akékoľvek ďalšie použitie Elektronického systému MC (napr. Prehliadanie webových stránok MC), Užívateľ si musí prečítať podmienky a podmienky používania a príslušné podmienky produktov.

3.2 Odpoveďou na reklamu umiestnenú v MC Elektronických systémoch alebo dokončením registrácie v MC Elektronických systémoch alebo akýmkoľvek iným použitím MC Elektronického systému (napr. Prehliadaním webových stránok MC), Užívateľ dáva súhlas so znením podmienky používania a príslušné podmienky produktov a zaväzuje sa ich dodržiavať. Ak Užívateľ nesúhlasí so znením Podmienok používania alebo príslušných Produktových podmienok, je povinný okamžite opustiť takýto Elektronický systém MC a Elektronický systém MC používať iným spôsobom.

3.3 Pokiaľ ide o objednávku služieb, konkrétne pokyny sú uvedené v príslušnom elektronickom systéme MC. Užívateľ je oprávnený identifikovať a opraviť chyby pri vypĺňaní príslušného formulára alebo kontaktovaním MC pomocou kontaktných informácií príslušného Elektronického systému MC.

3.4 Text zmluvy je používateľovi k dispozícii v príslušnom elektronickom systéme MC.

4. POUŽITIE MC ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMOV A SLUŽIEB

4.1 Spoločnosť MC poskytuje Elektronické služby MC spravidla bezplatne, pokiaľ Podmienky produktu neustanovujú inak.

4.2 Zmluva s MC môže byť uzavretá v angličtine alebo iných jazykoch, ktoré MC sprístupní v rámci MC Electronic systems.

4.3 Cena a súvisiace platobné podmienky v súvislosti s poskytovaním Služieb, ako aj ďalšie informácie a podmienky týchto Služieb sú uvedené v príslušných Produktových podmienkach.

4.4 MC je oprávnená pozastaviť alebo prerušiť prevádzku elektronického systému MC alebo jeho časti, ako aj prerušiť poskytovanie akýchkoľvek Služieb alebo ich častí kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

4.5 MC si vyhradzuje právo zablokovať alebo vymazať akékoľvek záznamy, oznámenia, informácie alebo odkazy obsahujúce výlučne také informácie, ktoré sú nesprávne, nezmyselné alebo neoficiálne (napr. Ak nesúvisia s hľadaním práce, obsahujú fiktívne údaje, politické alebo iné názory, vulgarizmy). , atď.). MC nie je povinná informovať Užívateľov o rozhodnutí zablokovať alebo vymazať akýkoľvek záznam, komunikáciu, informácie alebo referencie, ako aj o implementácii takéhoto rozhodnutia.

4.6 Spoločnosť MC si vyhradzuje právo prostredníctvom dostupných technických a právnych prostriedkov zabrániť používaniu elektronických systémov MC používateľom (vrátane vymazania všetkých vložených údajov alebo dokumentov), ​​ktorý opakovane alebo podstatne porušil tieto Podmienky používania alebo Podmienky produktu.

4.7 Zásadné porušenie Podmienok používania zahŕňa predovšetkým situácie, keď Užívateľ:
a) neprihlásil sa na svoj účet dlhšie ako 1 rok;
(b) zasiela elektronické alebo iné správy obsahujúce informácie, ktorých zverejnenie alebo obsah je v rozpore s právom Českej republiky, týmito Podmienkami používania, etickými zásadami alebo dobrými mravmi alebo ktoré môžu poškodiť dobré meno spoločnosti MC alebo iných subjektov;
(c) neprimerane alebo nadmerne zaťažuje elektronické systémy MC alebo ich podpornú infraštruktúru v dôsledku neštandardného používania elektronických systémov MC alebo narúša alebo sa snaží zasahovať do ich riadnej činnosti (napr. pomocou počítačového programu prenikne alebo poškodí MC Electronic Systems, zasielanie hromadných správ, umiestňovanie súborov, ktoré môžu poškodiť alebo narušiť štruktúru programu MC Electronic Systems, atď.).
(d) opakovane alebo podstatne porušili tieto Podmienky používania alebo príslušné Podmienky Produktu;
e) sa pokúša automaticky alebo kolektívne prečítať alebo kopírovať obsah elektronických systémov MC; alebo
(f) otvoril účet a dokončil profil na základe neautorizovanej registrácie, tj predovšetkým na základe registrácie fiktívnej osoby alebo registrácie pod menom inej osoby.

4.8 K zásadnému porušeniu týchto Podmienok používania patrí predovšetkým vloženie nasledujúceho obsahu používateľom:
a) informácie, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi Českej republiky, všeobecnými etickými zásadami a dobrými mravmi;
b) informácie sexuálnej povahy;
c) informácie, ktoré sa predkladajú v rozpore s postupmi a predpismi na vyplnenie osobitných formulárov;
d) informácie o tretích stranách bez ich vedomia;
e) informácie, ktoré môžu poškodiť dobré meno MC alebo iných subjektov; alebo
f) informácie, ktoré sú zjavne nepravdivé.

4.9 MC je oprávnená kontrolovať obsah informácií predkladaných používateľmi. Spoločnosť MC je oprávnená informovať používateľa o konflikte jeho správania s Podmienkami používania alebo príslušnými Produktovými podmienkami a vyžadovať okamžité odstránenie nápravy alebo okamžité zablokovanie týchto informácií alebo ich vymazanie z elektronických systémov MC, a to aj bez súhlasu spoločnosti užívateľ.

4.10 Užívateľ nemá vlastnícke práva k profilu. Ak používateľ zatvorí svoj účet alebo ak jeho účet uzavrie spoločnosť MC v súlade s podmienkami používania alebo príslušnými zmluvnými podmienkami produktu, všetky informácie o používateľovi (vrátane životopisov alebo uložených obľúbených reklám) vrátane profilu budú uvedené označené ako odstránené, môžu byť vymazané z elektronických systémov MC a musia byť odstránené z akejkoľvek verejnej časti elektronických systémov MC. Informácie môžu byť naďalej k dispozícii po určité obdobie z dôvodu oneskorenia v ich vymazaní zo strany MC. Spoločnosť MC je oprávnená uchovávať uložené kópie informácií o Používateľovi, ak bol účet MC z dôvodu porušenia Zmluvných podmienok alebo príslušných Produktových podmienok zatvorený. MC bude naďalej oprávnená uchovávať uložené kópie informácií o všetkých Užívateľoch v anonymizovanej podobe. Ustanovenia Zásady ochrany osobných údajov nie sú dotknuté.

4.11 Užívateľ nemá oprávnenie:
a) automaticky spracúvať údaje v elektronických systémoch MC alebo vykonávať podobným spôsobom údaje alebo využívať databázy MC okrem rozsahu potrebného na splnenie účelu elektronického systému MC;
b) pokúsiť sa získať prístup k častiam elektronických systémov MC, ku ktorým MC výslovne neposkytol prístup;
c) preťažiť elektronické systémy MC automatizovaným použitím;
d) odovzdávať predložené údaje MC Electronic Systems na ďalšie strojové alebo automatizované spracovanie;
e) používať elektronické systémy MC akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý je v rozpore s ich účelom.

4.12 MC je oprávnená používať kontaktné údaje Užívateľov (e-mail alebo telefón) na distribúciu komerčných správ týkajúcich sa iba služieb MC, pokiaľ Užívateľ pôvodne toto použitie neodmietol.

4.13 Každý Užívateľ má právo kedykoľvek a bezplatne odmietnuť zasielanie obchodných správ použitím odkazu v obchodnej správe alebo zaslaním správy na ktorýkoľvek z kontaktných údajov MC, ako je uvedené v úvodných ustanoveniach týchto ustanovení. Podmienky používania.

5. POVINNOSTI UŽÍVATEĽA

5.1 Užívateľ je oprávnený zaregistrovať sa iba pod svojím menom a do profilu vložiť iba informácie o ňom. Každý používateľ môže mať iba jeden aktívny účet. Ak MC alebo potenciálny zamestnávateľ zistí, že jedna osoba je zaregistrovaná pod viacerými menami, MC si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia odstrániť ďalšie účty konkrétneho používateľa.

5.2 Užívateľ, ktorý nemá záujem o registráciu, môže obvykle využívať Služby elektronických systémov MC v obmedzenom rozsahu ako neregistrovaný užívateľ.

5.3 Užívatelia sa zaväzujú prezentovať výlučne také informácie v MC Electronic Systems, ktoré nespôsobia žiadnu škodu tretím stranám alebo MC.

5.4 Za obsah uložených informácií zodpovedá Užívateľ na základe žiadosti Užívateľa. MC je oprávnený ukladať informácie o vkladaní údajov do elektronických systémov MC, čo vedie k jasnej identifikácii konkrétneho používateľa.

5.5 Informácie o Používateľovi môžu byť zverejnené v príslušnom Elektronickom systéme MC v závislosti od typu Elektronického systému MC alebo Služby.

5.6 Užívateľ nie je oprávnený používať Elektronický systém MC alebo jeho časť na nič iné, ako na svoju vlastnú potrebu av súlade so zjavnými alebo inzerovanými funkciami. Používateľom je predovšetkým zakázané používať elektronický systém MC alebo jeho časť distribúciou a kopírovaním alebo iným technickým spracovaním bez overiteľného súhlasu spoločnosti MC. Užívateľom je okrem toho zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať do technického alebo vecného obsahu Elektronického systému MC.

5.7 Prístup k Účtu / účtom Klienta v MC Electronic Systems je chránený prihlasovacími údajmi.

5.8 Užívateľ je povinný:
a) oznámiť MC všetky bezpečnostné nedostatky v elektronických systémoch MC, ktoré zistil počas ich používania;
b) zdržať sa uverejňovania bezpečnostných nedostatkov najmenej deväťdesiat (90) dní od oznámenia MC.

5.9 Užívateľ je ďalej povinný:
a) chrániť svoje zariadenie pred zneužitím;
b) nastaviť dostatočne bezpečné prihlasovacie údaje;
c) zabrániť akémukoľvek zdieľaniu prihlasovacích údajov s tretími stranami;
d) chrániť prihlasovacie údaje; a
e) zabrániť zneužitiu prihlasovacích údajov.

5.10 Ak sa prihlasovacie údaje používajú neoprávnene alebo sú zneužité, je Užívateľ povinný bezodkladne informovať MC. MC nezodpovedá za akékoľvek zneužitie prihlasovacích údajov Užívateľa ani za prípadnú ujmu alebo potenciálne nároky tretích strán vyplývajúce z porušenia vyššie uvedených povinností Užívateľa.

6. ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI MC

6.1 MC nezodpovedá za žiadne škody spôsobené vyššou mocou alebo poruchami mimo technického vybavenia MC. „Vyššia moc“ je dočasná alebo trvalá mimoriadna, nepredvídateľná a neprekonateľná prekážka, ktorá vznikla nezávisle od MC.

6.2 Spoločnosť MC neposkytuje používateľom žiadne záruky týkajúce sa vlastností elektronických systémov MC a služieb, pokiaľ zmluvné podmienky produktu výslovne nestanovujú inak.

7. SŤAŽNOSTI

7.1 Spoločnosť MC prijíma sťažnosti predovšetkým na kontaktnú e-mailovú adresu príslušného MC Elektronického systému alebo e-mailovú adresu uvedenú v príslušných Produktových podmienkach, a ak táto e-mailová adresa nefunguje, v akomkoľvek zariadení, v ktorom je možné prijatie reklamácie v súvislosti s ňou rozsahu poskytovaných služieb alebo v sídle alebo mieste podnikania. MC alebo jeho oprávnený zamestnanec rozhodne o sťažnosti okamžite, v zložitých prípadoch do troch (3) pracovných dní. Táto lehota nezahŕňa primeranú lehotu v závislosti od typu služby potrebného na odborné posúdenie chyby. Reklamácia vrátane odstránenia vady sa vybavuje bez zbytočných prieťahov, najneskôr však do tridsiatich (30) dní odo dňa reklamácie, pokiaľ sa nedohodne dlhšia lehota. Uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie týchto podmienok používania.

7.2 MC poskytne Užívateľovi Službu, ktorá nemá vady.

7.3 Služba bude sprístupnená Užívateľovi v závislosti od činnosti Elektronického systému MC. Ak je elektronický systém MC mimo prevádzky alebo je vypnutý, služba môže byť dočasne nedostupná pre používateľa bez nároku na kompenzáciu.

7.4 Rozsah poskytovania Služieb v súlade s týmito Produktovými podmienkami sa uplatňuje dovtedy, kým spoločnosť MC nezastaví prevádzku elektronického systému MC alebo nezastaví poskytovanie Služby. Užívateľ má však právo využívať Službu najmenej 12 mesiacov po uzavretí zmluvy týkajúcej sa platenej Služby v súlade s týmito Podmienkami používania; Užívateľ nemá toto právo na bezplatné služby.

7.5 Ak Služba sprístupnená Používateľovi obsahuje nedostatky, je Užívateľ oprávnený:
a) požiadať o bezplatné odstránenie chyby (ak sa dá vada odstrániť bez zbytočných prieťahov); alebo
(b) požiadať o prístup k novej Službe, ktorá neobsahuje chyby, pokiaľ to nie je neprimerané vzhľadom na povahu poruchy (ak sa vada týka iba časti Služby, Používateľ môže požiadať len o nový prístup k tejto časti Služby). service);
c) vypovedať zmluvu s okamžitým účinkom, ak niektoré z vyššie uvedených riešení nie je možné alebo ak sa rovnaká vada objaví opakovane po oprave alebo ak existuje niekoľko vád;

7.6 Ak užívateľ neukončí zmluvu alebo neuplatní právo na prístup k novej Službe bez vád alebo jej časti alebo opravy Služby, môže požiadať o primeranú zľavu. Užívateľ má právo na primeranú zľavu aj vtedy, keď mu MC nie je schopný poskytnúť prístup k novej Službe bez vád alebo jej časti alebo opraviť Službu, ako aj ak MC neposkytne nápravu v primeranom čase alebo keď náprava by užívateľovi spôsobila značné ťažkosti.

7.7 Ak Užívateľ neinformuje o vade bez omeškania potom, čo ju bol schopný včas zistiť a náležite obozretne, nemôže mu byť udelené toto právo vyplývajúce z vád.

8. UKONČENIE

8.1 Ak Registrovaný užívateľ chce využiť svoje právo na ukončenie s okamžitou účinnosťou od zmluvy uzatvorenej s MC, môže tak urobiť kedykoľvek zatvorením svojho Účtu obvykle na kontaktný e-mail príslušného Elektronického systému MC alebo prostredníctvom príslušný kontaktný formulár. Výsledkom zrušenia účtu bude aj vymazanie profilu z príslušného elektronického systému MC.

8.2 Ak chce Neregistrovaný užívateľ využiť svoje právo na ukončenie s okamžitou účinnosťou od zmluvy uzatvorenej s MC, môže tak urobiť prerušením používania MC elektronických systémov.

9. MOŽNÉ SPORY

9.1 Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, má právo na mimosúdne riešenie možných sporov s MC. Orgánom oprávneným na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov vyplývajúcich z používania MC elektronických systémov alebo služieb je Česká obchodná inšpekcia, na ktorej webovej stránke (www.coi.cz) môže užívateľ nájsť, medzi ďalšie informácie, informácie o spôsobe a podmienkach mimosúdneho riešenia sporov, kedy je možné toto konanie začať iba na základe žiadosti užívateľa a potom, čo sa mu nepodarí vyriešiť spor priamo s MC. Forma návrhu na začatie konania o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov je k dispozícii na internetovej stránke Českej obchodnej inšpekcie.

10. UPLATNITEĽNÉ PRÁVO

10.1 Tieto Podmienky používania, Podmienky Produktu, ako aj vzťah medzi Užívateľom a MC sa riadia právnym poriadkom Českej republiky.

10.2 Akékoľvek spory vyplývajúce z týchto Podmienok používania, Zmluvných podmienok produktu alebo zmluvy medzi Užívateľom a MC sa riešia súdmi Českej republiky ratione loci a ratione materiae.

11. ZMENA V PODMIENKACH POUŽITIA

11.1 Spoločnosť MC je oprávnená kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky používania a Podmienky produktu v primeranom rozsahu. V takom prípade bude MC informovať Užívateľov o implementácii zmien e-mailom zaslaným Užívateľovi alebo iným vhodným spôsobom, napr. V Elektronických systémoch MC. Tieto zmeny sú pre používateľov záväzné po siedmich (7) pracovných dňoch od dátumu ich uverejnenia alebo iného neskoršieho dátumu stanoveného MC. Užívateľ je oprávnený odmietnuť zmenu Podmienok používania a Produktových podmienok okamžitým ukončením zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou MC v súlade s týmito Podmienkami používania, a to pred nadobudnutím účinnosti. Primeraným rozsahom je zmena akýchkoľvek ustanovení týchto Podmienok používania alebo Produktových podmienok, ako aj akýchkoľvek iných ustanovení, na ktoré sa tieto Podmienky používania alebo Podmienky produktu vzťahujú.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 MC môže kedykoľvek zrušiť Elektronický systém MC, pokiaľ Podmienky produktu neustanovujú inak.

12.2 Počas poskytovania Služieb v určitých MC Elektronických systémoch môžu byť zverejňované ponuky a požiadavky na pracovné miesta a Užívatelia môžu mať priamy kontakt s druhou stranou. Poskytovanie týchto služieb nezahŕňa priamu sprostredkovateľskú činnosť medzi zamestnávateľmi a jednotlivcami hľadajúcimi zamestnanie; MC ako prevádzkovateľ služieb nie je sprostredkovateľom zamestnania v súlade s oddielom 14 a nasl. zákona č. 435/2004 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

12.3 Práva a povinnosti používateľov v súvislosti so spracovaním osobných údajov a ďalšie informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov MC sú k dispozícii v aktuálnej verzii Zásad ochrany osobných údajov.

12.4 Tieto Podmienky používania nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 13. júla 2018. Tieto Podmienky používania sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené pred nadobudnutím účinnosti po siedmich (7) dňoch odo dňa oznámenia zmeny.


mediacity Ltd.